Skip to main content

Table 5 Changes in goiter rates over three years

From: Association of iodized salt with goiter prevalence in Chinese populations: a continuity analysis over time

Region The rate of goiter (‱a) in 2011 The rate of goiter (‱a) in 2012 The rate of goiter (‱a) in 2013
Total 36.92 36.78 35.48
Beijing 0.14 0.14 0.14
Tianjin 6.55 5.17 5.15
Hebei 12.26 11.50 11.50
Shanxi 11.64 11.40 10.56
Nei Monggol 61.33 55.42 55.40
Liaoning 30.26 30.35 29.72
Jilin 156.19 161.77 161.03
Heilongjiang 68.75 65.51 59.58
Shanghai
Jiangsu 46.07 42.99 33.84
Zhejiang 1.11 1.25 1.41
Anhui 14.97 14.97 4.06
Fujian 24.17 22.85 22.64
Jiangxi 89.72 90.65 89.74
Shandong 20.39 20.93 20.93
Henan 7.21 6.83 6.63
Hubei 24.97 29.64 29.21
Hunan 111.68 111.30 112.25
Guangdong
Guangxi 79.96 80.03 79.40
Hainan 7.22 2.37 0.43
Chongqing 41.74 39.89 42.43
Sichuan 12.01 11.91 11.91
Guizhou 83.95 81.02 80.81
Yunnan 3.84 3.56 3.44
Tibet 189.58 182.70 132.79
Shaanxi 105.44 104.25 103.32
Gansu 39.14 36.73 36.50
Qinghai
Ningxia 0.37 0.38 0.37
Xinjiang 23.38 22.48 22.23
  1. a: Represent 1/10000 (‱) and data were not collected in Shanghai, Guangdong and Qinghai